لطفا رفرنس داخلی را درقسمت زیر وارد نمایید.


پیگیری استرداد

قابل توجه کلیه آژانس ها و مسافرین محترم
به علت بیماری کورنا قوانین ویژه ایرلاین ها برای پروازهای سیستمی به شرح زیر برقرار شده است.
برای ایرلاین معراج رزرو شده قبل از 1398/12/07 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1399/02/12 و تا 24 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین آسمان رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1399/01/09 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین ايران اير رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/08 تا 1399/01/12 و تا ۱۲ ظهر 1 روز قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین قشم ایر رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/01 تا 1399/01/15 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین کاسپین رزرو شده قبل از 1398/12/01 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/01 تا 1399/01/12 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین آتا رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1399/01/15 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین وارش رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1398/12/26 و تا 8 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین زاگرس رزرو شده قبل از 1398/12/05 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1399/01/15 و تا 24 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین ماهان رزرو شده قبل از 1398/12/06 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/06 تا 1399/01/15 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.
برای ایرلاین كيش اير رزرو شده قبل از 1398/12/05 بازه پرواز از تاریخ 1398/12/05 تا 1398/12/17 و تا 3 ساعت قبل بدون جریمه امکان استرداد می باشد.